Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial─â ┼či subdiviziune administrativ-teritorial─â a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in func┼úie.
(2)Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3)Secretarul unitajii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sojie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul. respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanc┼úiunea eliber─ârii din functie.
(4)Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitat,ii administrativ-teritoriale se fac tn conformitate cu prevederile legislate privind funcjia publica si funcţionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in condiţiile legii, urmatoarele atributii
a)avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b)participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;
d)organizeaza arhiva si evidenta statistica  a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e)asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g)pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h)alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.