Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART. 63 (1) Primarul indepline┼čte urm─âtoarele categorii principale de atribu┼úii:
a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indepline┼čte func┼úia de ofi┼úer de stare civil─â ┼či de autoritate tutelara ┼či asigura func┼úionarea serviciilor publice locale de profil, atribu┼úii privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea alegerilor, referendumului ┼či a recensamantului. Primarul indepline┼čte ┼či alte atribu┼úii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint─â consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economic─â, social─â ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativteritoriale;
b) prezint─â, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte ┼či inform─âri;
c) elaboreaz─â proiectele de strategii privind starea economic─â, social ┼či de mediu a unit─â┼úii administrativ-teritoriale ┼či le supune aprob─ârii consiliului local.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) intocme┼čte proiectul bugetului local ┼či contul de incheiere a exerci┼úiului bugetar ┼či le supune spre aprobare consiliului local;
c) ini┼úiaz─â, in condi┼úiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi ┼či emiterea de titluri de valoare in numele unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscal─â a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat ┼či a sediului secundar.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz─â realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice ┼či de utilitate publica de interes local;
b) ia m─âsuri pentru prevenirea ┼či, dup─â caz, gestionarea situa┼úiilor de urgenta;
c) ia m─âsuri pentru organizarea execut─ârii ┼či executarea in concret a activit─â┼úilor din domeniile prev─âzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia m─âsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspec┼úiei ┼či controlului efectu─ârii serviciilor publice de interes local prev─âzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum ┼či a bunurilor din patrimoniul public ┼či privat al unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
e) nume┼čte, sanc┼úioneaz─â ┼či dispune suspendarea, modificarea ┼či incetarea raporturilor de serviciu sau, dup─â caz, a raporturilor de munca, in condi┼úiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ┼či pentru conduc─âtorii institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prev─âzute de lege, le supune aprob─ârii consiliului local ┼či ac┼úioneaz─â pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile ┼či autoriza┼úiile date in competenta sa prin lege ┼či alte acte normative;
h) asigura realizarea lucr─ârilor ┼či ia m─âsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare european─â in domeniul protec┼úiei mediului ┼či gospod─âririi apelor pentru serviciile furnizate cet─â┼úenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunz─âtoare a atribu┼úiilor sale, primarul colaboreaz─â cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ┼či celorlalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din unit─â┼úile administrativ-teritoriale, precum ┼či cu consiliul jude┼úean.
(7) Numirea conduc─âtorilor institu┼úiilor ┼či serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor ┼či criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condi┼úiile legii. Numirea se face prin dispozi┼úia primarului, avand anexat contractul de management.
ART. 64 (1) In exercitarea atribu┼úiilor de autoritate tutelara ┼či de ofi┼úer de stare civil─â, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recens─âmant, la organizarea ┼či desf─â┼čurarea alegerilor, la luarea m─âsurilor de protec┼úie civil─â, precum ┼či a altor atribu┼úii stabilite prin lege,
primarul ac┼úioneaz─â ┼či ca reprezentant al statului in comuna sau in ora┼čul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condi┼úiile legii, sprijinul conduc─âtorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ┼či ale celorlalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice centrale din unit─â┼úile administrativ-teritoriale, dac─â sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65 Atribu┼úiile de ofi┼úer de stare civil─â ┼či de autoritate tutelara pot fi delegate ┼či secretarului unit─â┼úii administrativ-teritoriale sau altor func┼úionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
ART. 66 (1) Prim─ârii comunelor pot angaja, in limita num─ârului maxim de posture aprobate, un consilier personal. Prim─ârii ora┼čelor, municipiilor ┼či ai municipiilor resedinta de jude┼ú pot infiinta, in limita num─ârului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la ora┼če ┼či municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.
(2) Personalul prev─âzut la alin. (1) este numit ┼či eliberat din func┼úie de c─âtre primar.
(3) Personalul prev─âzut la alin. (1) isi desf─â┼čoar─â activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condi┼úiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.