Adresa: str. Principală, nr. 348, Rozavlea, jud. Maramureș

Tel.: 0262-333011 Fax: 0262-333019 Email: primaria_rozavlea@yahoo.com

Anunț organizare procedură de selecție a partenerilor privati pentru Accord de parteneriat

30 October 2018
ANUNŢ

Privind organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare aferente unui proiect în cadrul POCU 2014-2020

Primăria Comunei Rozavlea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
– METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice –  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat. 

Deasemenea atașat regăsiți și formularele necesare candidaturilor.